Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Przewodnik Studenta

Studencie, specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy przewodnik studenta, który na pewno ułatwi Tobie studiowanie w Społecznej Akademii Nauk.

Poświęć chwilę, by zapoznać się z ważnymi informacjami , które zapewne niejednokrotnie okażą się niezbędne w trakcie Twoich studiów na naszej Uczelni.

Terminarz zjazdów

Zjazdy obowiązujące w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014

ZJAZDY DLA STUDIÓW ZAOCZNYCH
SEMESTR ZIMOWY- ZJAZDY A
1 3/4.X
2 17/18.X
3 7/8.XI
4 21/22.XI
5 5/6.XII
6 19/20.XII
7 9/10.I
8 23/24.I
9 6/ 7.II (E)
10 13/14.II (E)
11 15-28.II (P)

Opłaty

WPISOWE, OPŁATA REKRUTACYJNA, OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ ELEKTRONICZNĄ

Powyższe opłaty możesz wnieść przelewem na jedno z następujących kont:

Społeczna Akademia Nauk Łódź
 • BANK MILLENNIUM SA
  O/Łódź
  77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

 • PKO BP SA
  18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Studia podyplomowe
 • ING Bank Śląski
  Nr 11 1050 1461 1000 0022 9141 3074


Bardzo prosimy o umieszczanie w tytule przelewu:
 1. Imienia i nazwiska
 2. Miesiąca, za który została dokonana wpłata
 3. Numeru legitymacji LUB Kierunek i tryb studiów

Np.: Jan Kowalski, Marzec 2011, 985651 LUB Jan Kowalski, Marzec 2011, Administracja I stopnia

Pamiętaj o zabraniu dowodu wpłaty, tak by Biuro mogło odnotować wpłatę podczas procesu rekrutacji!

Czesne

Czesne może być opłacane jednorazowo - pełna kwota płatna do 25.09.2013r., albo w dwóch ratach - I rata płatna do 25.09.2013r. i II płatna do 25.02.2014r., albo w dziesięciu ratach płatnych do: I - 25.09; II - 25.10; III - 25.11; IV - 25.12; V - 25.01; VI - 25.02; VII - 25.03; VIII - 25.04; IX - 25.05; X - 25.06.

Opłaty za czesne wnoś na konto indywidualne widoczne po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu.

Bardzo prosimy o umieszczanie w tytule przelewu:
 1. Imienia i nazwiska
 2. Miesiąca, za który została dokonana wpłata
 3. Numeru legitymacji LUB Kierunek i tryb studiów

Np.: Jan Kowalski, Marzec 2011, 985651 LUB Jan Kowalski, Marzec 2011, Administracja I stopnia

Wirtualny Dziekanat – logowanie, oraz informacje które można uzyskać logując się do serwisu

Aby zalogować się do serwisu Wirtualnej Uczelni należy podać identyfikator (numer albumu/indeksu) oraz hasło(pierwsze cztery liczby numeru PESEL + pierwsza litera imienia matki ), pamiętając, aby poniżej w opcjach kryterium był zaznaczony student.

Po zalogowaniu się do serwisu Wirtualnej Uczelni Społecznej Akademii Nauk

Pojawia się strona z ogłoszeniami, podzielona na dwie części:
 • Ogłoszenia z dziekanatu,
 • Aktualności (ogłoszenia Wirtualnej Uczelni).
Opis menu:
Wirtualny Dziekanat

Stypendia

Co roku stypendia przyznawane są tysiącom studentów. Specjalna oferta przygotowana została także dla osób niepełnosprawnych. Wszyscy studenci Wydziału w Radomsku zostaną powiadomieni o warunkach, które należy, spełnić aby otrzymać stypendia (wrzesień, październik).

W celu uzyskania szerszych informacji związanych z otrzymaniem stypendium zapraszamy do Dziekanatu w Radomsku.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Osoba z dysfunkcjami, która została przyjęta na studia, może ubiegać się o stypendium specjalne. Tak wynika z art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek studenta. Aby je uzyskać, należy przedstawić na uczelni obowiązkowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Szkoła dopuszcza okazanie kopii orzeczenia, ale warunkuje to przedstawieniem jego oryginału.

Stypendia specjalne przysługują zarówno studentom pierwszego jak i drugiego stopnia, którzy uczą się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Obecnie można je pobierać tylko w ramach jednego kierunku studiów. Takie ograniczenia wprowadziła nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz. 455).

Oznacza to, że jeśli osoba niepełnosprawna zdecyduje się na kolejne studia (np. ponownie będzie chciała studiować na studiach pierwszego stopnia po zdobyciu już jednego dyplomu) nie otrzyma już takiego wsparcia na uczelni. Świadczenie przyznawane jest w zależności od stopnia niepełnosprawności:

 • Pierwszy stopień niepełnosprawności – lekki umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • Drugi stopień niepełnosprawności – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • Trzeci stopień niepełnosprawności – znaczny stopień niepełnosprawności.

Wysokość stypendium uzależniona jest od orzeczonego stopnia dysfunkcji. Nie ma znaczenia sytuacja materialna studenta, więc niepełnosprawny dostanie je niezależnie od dochodu

Centrum Pomocy Rodzinie- stypendia dla osób niepełnosprawnych

W tym roku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym będzie można ubiegać się z programu Aktywny Samorząd. W jego ramach można uzyskać pieniądze na opłaty za czesne (3tys. zł), czy dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (500-800zł), czyli m.in.:

 • Zakwaterowanie – w przypadku nauki poza stałym miejscem zamieszkania
 • Dojazdy
 • Dostęp do Internetu
 • Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej
 • Zakup przedmiotów ułatwiających naukę
 • Wyjazdy zorganizowane w ramach zajęć szkolnych.

Kwoty te mogą zostać zwiększone np ze względu na rodzaj niepełnosprawności albo uzyskanie wyższej średniej. Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku. Formularze w tej sprawie będzie można składać w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie właściwych ze względu na miejsce zamieszkania studenta.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może dostać osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności lub w trudnej sytuacji materialnej. To rektor w porozumieniu z uczelnianym samorządem ustala konkretną wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do wsparcia. Musi jednak zmieścić się w określonych ustawowo widełkach. W br. akademickim wynoszą one od 456,3 zł do 782,6 zł, ale od października możliwe są zmiany.

Stypendia rektora - naukowe

O stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą się starać osoby z wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ten rodzaj wsparcia dostaje maksymalnie 10 proc. studentów na danym kierunku, zawsze na podstawie wniosku. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, dlatego o wsparcie można ubiegać się dopiero od drugiego roku studiów.

Jest jednak wyjątek - pieniądze może dostać osoba, która w ciągu jednego roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (dawnych licencjackich) zacznie studia drugiego stopnia (dawne uzupełniające magisterskie). Musi jednak spełniać pozostałe kryteria.

Terminy konsultacji naszych wykładowcówRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Radomsku oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!